2020 ADT10      January 28, 2021 to February 06, 2021

SHOAIB
MALIK

MOHAMMAD
HAFEEZ

LAURIE
EVANS

MOSADDEK HOSSAIN (CAPT)

JAVED AHMADI

PRAVIN TAMBE

KEVIN KOTHTHIGODA

ISHAN MALHOTRA

SOMPAL KAMI

MUKTAR
ALI

ABDUL
SHAKOOR

ALISHAN
SHARAFU

MAROOF
MERCHANT

SYED
SHAH

SOHAG
GHAZI

YAMIN
AHMADZAI