2021 ADT10      November 19, 2021 to December 04, 2021

SHOAIB
MALIK

MOHAMMAD
HAFEEZ

LAURIE
EVANS

MOSADDEK HOSSAIN (CAPT)

JAVED AHMADI

PRAVIN TAMBE

KEVIN KOTHTHIGODA

ISHAN MALHOTRA

SOMPAL KAMI

MUKTAR
ALI

ABDUL
SHAKOOR

ALISHAN
SHARAFU

MAROOF
MERCHANT

SYED
SHAH

SOHAG
GHAZI

YAMIN
AHMADZAI